KONTAKTY

Mgr. Markéta Zuczková
Hlavní 450
735 43 Albrechtice
tel: 603 398 338
info@spisadvokata.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 


 

Obchodní podmínky internetového obchodu na internetové adrese

www.spis-advokata.cz

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Mgr. Markéty Zuczkové, se sídlem Hlavní 450, 735 43 Albrechtice, IČ: 02814170, DIČ: CZ7857085115, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Havířov, pod č.j. ŽÚ/1907/Kr/2014/4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.spis-advokata.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Odesláním objednávky z internetové adresy www.spis-advokata.cz kupující stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami a že s uvedenými podmínkami souhlasí.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost, pokud kupující tuto svou povinnost poruší.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na základě elektronické objednávky kupujícího v den jejího doručení prodávajícímu, ledaže prodávající do pěti pracovních dnů ode dne doručení objednávky odešle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zprávu o tom, že doručenou objednávku neakceptuje, přičemž své rozhodnutí nepřijmout doručenou objednávku nemusí kupujícímu nijak odůvodňovat.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:

a) identifikační údaje kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), adresa sídla, identifikační číslo, emailová adresa a kontaktní telefonní číslo

b) identifikaci objednávaného zboží

c) požadované množství zboží

d) způsob úhrady kupní ceny zboží

Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání zboží.

3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Po doručení správně vyplněné objednávky bude kupujícímu zpravidla neprodleně potvrzeno její doručení. Vedle tohoto e-mailu potvrzujícího doručení objednávky prodávajícímu bude prodávající zasílat kupujícím e-mail, který bude obsahovat zejména údaje o datu předpokládaného doručení zboží kupujícímu.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s DPH, pokud není uvedeno jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.spis-advokata.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané.

3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bankovním převodem na bankovní účet 107-7317610247/0100 vedený u Komerční banky

4. Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s dodáním zboží, které je povinen zaplatit kupující.

5. Pokud kupující zvolí platbu předem, vyčká prodávající s odesláním zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

6. V případě plateb bezhotovostním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je v takovém případě splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. Prodávající vystaví k zakoupenému zboží fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí kupujícímu v listinné podobě při dodání zboží.

V. Přeprava a dodání zboží

1. Prodávající si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

2. Prodávající si účtuje dopravné v případě, že celková částka za objednávku je nižší než 2000,- Kč.

3. Prodávající si dopravu v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 2000,- Kč neúčtuje, ledaže kupující nepřevezme nebo odmítne převzít dodané zboží a toto se vrátí prodávajícímu. V tomto případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit cenu dopravy (všech pokusů o doručení) a manipulační poplatek ve výši 500,- Kč na účet prodávajícího.

4. Cena za dopravu je následující:

a) Doprava Českou poštou Balík DO RUKY – 162,- Kč (včetně DPH)

Při doručení zboží na dobírku – Dobírka České pošty – 36,- Kč (včetně DPH)

5. Prodávající dodá zboží do sídla kupujícího nebo do jiného místa uvedeného kupujícím v objednávce, které se nachází na území České republiky. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.

6. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností zboží na skladě prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci), přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

7. Doprava do jiných zemí mimo Českou republiku není možná.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na čísle +420603398338, nebo na emailu info@spisadvokata.cz.

2. S ohledem na to, že kupní smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě písemně na adresu provozovny, popřípadě na email info@spisadvokata.cz , přičemž kupující uvede, že odstupuje od smlouvy, dále uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

VII. Práva z vadného plnění

1. V případě doručení zboží v poškozeném obalu má kupující povinnost zboží nepřevzít od dopravce, za poškození obalu zodpovídá dopravce. V případě, že kupující balík převezme a následně zjistí, že obal byl poškozen, řeší tuto reklamaci s příslušnou pobočkou dopravce. Na tuto pobočku je zákazník povinen dostavit se do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a poškozenou zásilku s sebou donést, pokud je to možné. S pracovníkem sepíše protokol a bude vyrozuměn o dalším postupu. Na pozdější reklamace (v důsledku poškození obalu) nemůže dopravce ani prodávající brát zřetel.

2. Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má kupující právo zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit zboží na vlastní náklady doporučeně na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být čisté, mechanicky nepoškozené. Kupující je povinen k reklamovanému zboží připojit popis vady, kopii faktury a kontakt na sebe. Každou reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu do 30 dnů a o jejím průběhu kupujícího informuje elektronicky.

3. Kupující informuje o reklamaci prodávajícího emailem nebo telefonicky. Zákazník uvede přesný popis závady, včetně množství reklamovaného zboží. Pokud zákazník zašle i fotodokumentaci, ta musí být natolik detailní, aby z ní bylo patrné, o jakou závadu se jedná.

4. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením, nevhodným skladováním nebo mechanickým poškozením, jakož i vady způsobené kupujícím a/nebo třetími osobami.

5. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak.

6. Drobná změna designu je vyhrazena a není předmětem reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR") a dále v souladu s ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude pro:

a) účely splnění kupní smlouvy,

b) účely plnění právních povinností (zejména účetních a daňových),

c) účely oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti kupujícím vznesených nároků a v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům kupujícího, a

d) účely zřízení a následného umožnění užívání uživatelského účtu,

zpracovávat osobní údaje kupujícího – fyzické osoby nebo osobní údaje zástupce kupujícího (např. člena statutárního orgánu, zaměstnance apod.), a to zpravidla:

· jméno, příjmení,

· adresa sídla a adresa pro doručení zboží, liší-li se od adresy sídla,

· identifikační číslo,

· adresa elektronické pošty,

· telefonní číslo,

· číslo bankovního účtu, bude-li cena hrazena bezhotovostním převodem,

· heslo k uživatelskému účtu,

· soubory cookie.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Kupující dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem kupní smlouvu o uvedeném obsahu s Prodávajícím uzavřít.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli změnit nebo doplnit.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24.5.2018

Mgr. Markéta Zuczková